Statut Fundacji im. św. Jana Kantego w Krakowie

  Nazwa Fundacji

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie. Fundacja jest instytucją działającą poza strukturami diecezjalnymi Kościoła rzymskokatolickiego i działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacjach.

  Siedziba Fundacji

 2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

  Majątek Fundacji

 3. Majątek Fundacji stanowią darowizny założycieli Fundacji, darowizny innych osób fizycznych i prawnych, a także środki uzyskane w drodze spadku, zapisu, subwencji lub dotacji oraz przychody z majątku własnego. Przyjmując środki finansowe Fundacja kieruje się chrześcijańskim systemem wartości przy ocenie godziwości ich pochodzenia.
 4. Dochody roczne Fundacji do 75% są przeznaczane na stypendia i inne formy pomocy dla młodzieży, 20% na stały kapitał Fundacji, (z którego przychody w 50% powiększają stały kapitał Fundacji, a pozostałe 50 % są przeznaczane na stypendia i inne formy pomocy), zaś 5% na pokrycie kosztów działalności.

  Cele Fundacji

 5. Celem Fundacji jest niesienie pomocy uzdolnionej młodzieży wyznania rzymskokatolickiego, nie posiadającej wystarczających środków finansowych w uzyskaniu wykształcenia w kierunkach ustalonych w regulaminie udzielania pomocy.

  Formy i zakres działania Fundacji

 6. Fundacja działa w następujących formach:
  1. przyznawanie stypendiów
  2. udzielanie pomocy finansowej na: zakup książek, opłacenie czesnego, opłacenie bursy, wyżywienia i innych wydatków związanych ze studiami
  3. prowadzenie burs, kursów przygotowawczych na studia, kursów językowych i innych szkoleń podnoszących kwalifikacje
  4. organizowanie konkursów wiedzy na określone tematy
  5. organizowanie rekolekcji i innych spotkań formacyjnych
 7. Fundacja działa na terenie Polski i za granicą zmierzając do uformowania wykształconego katolika, kierującego się w życiu chrześcijańskim systemem wartości i godzącego nowoczesne wykształcenie z głęboką wiarą w duchu wyrażonym w encyklice Papieża Jana Pawła II "Fides et ratio".
 8. Fundacja dla realizacji swych celów może prowadzić działalność gospodarczą, na którą wstępnie przeznaczono 10 tysięcy złotych.
 9. Fundacja przyznaje tytuł honorowego członka Fundacji osobom szczególnie zasłużonym dla jej działalności.

  Organy Fundacji

 10. Organem Fundacji jest Zarząd, który składa się z nie więcej niż 13 osób - w tym przewodniczącego.
 11. Członków Zarządu wybierają i ustalają ich ilość członkowie Fundacji w głosowaniu co najmniej trzech czwartych uprawnionych do głosowania.

  11a. W razie wakatu członka Zarządu wybierają zwykłą większością głosów fundatorzy i pozostali członkowie Zarządu. W przypadku śmierci fundatora w jego miejsce mają prawo wstąpić pełnoletni spadkobiercy.

 12. Zarząd składa się co najmniej z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 13. Przewodniczącym Zarządu jest zawsze osoba duchowna.
 14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważający jest głos przewodniczącego.
 15. Zarząd pełni swe funkcje społecznie, chyba, że postanowi inaczej, o ile będzie to konieczne ze względu na zakres pracy i posiadane środki finansowe, przy czym łączne wynagrodzenie członków zarządu liczone z kosztami utrzymania Fundacji nie może przekroczyć 5% rocznego budżetu.
 16. Zarząd kieruje bieżącą pracą Fundacji.
 17. Fundację reprezentuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, a zobowiązania finansowe podpisuje jedna z tych osób i skarbnik.
 18. Kadencja Zarządu Fundacji wynosi pięć lat.
 19. Tryb działania Zarządu określa regulamin ustalany przez zarząd.

  19a. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Fundacji składającym się z przewodniczącego i dwóch członków. Do jej zakresu działania należy:

  1. uchwalanie Regulaminu pracy Komisji
  2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji a szczególne gospodarki finansowej i przedstawienie wniosków pokontrolnych Zarządowi Fundacji.

  19b. Członkowie Komisji Rewizyjnej w sprawowaniu swej funkcji nie podlegają Zarządowi i nie mogą być równocześnie członkami Zarządu lub pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej. Członek Komisji rewizyjnej nie może otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji innych świadczeń jak te, które dopuszcza ustawa o działalności pożytku publicznego.

  Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

 20. Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana większością trzech czwartych głosów Fundatorów.
 21. Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie podjęcia takiej uchwały większością trzech czwartych głosów Fundatorów. W razie likwidacji Fundacji, jej majątek zostanie przekazany domom dziecka prowadzonym przez Kościół rzymskokatolicki.