Regulamin Fundacji im. św. Jana Kantego w Krakowie

I. Misja Fundacji

 1. Fundacja pomaga uzdolnionym katolikom, zjednoczonym we wspólnocie miłości i apostolskiej jedności z Papieżem, prawowitym następcą św. Piotra Apostoła, w kształtowaniu dojrzałej osobowości opartej na Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdej dziedzinie życia człowieka w jego środowisku, pracy, domu i wypoczynku.
 2. Fundacja jest instytucją katolików kierującą się zasadami prawnymi określonymi przez swój Statut i Regulamin.

II. Cele Fundacji

 1. Pomoc w kształceniu bardzo zdolnej młodzieży katolickiej w wieku akademickim, bez wystarczających środków finansowych, w dziedzinach wskazanych przez Fundację poprzez przyznawanie stypendiów naukowych pokrywających w pełni potrzeby finansowe w czasie studiów.
 2. Pomoc w kształceniu kleryków z seminariów diecezjalnych w nauce języków obcych.
 3. Pomoc w kształceniu w kraju i za granicą księży diecezjalnych w dziedzinach wskazanych przez Fundację, przy pisemnej aprobacie właściwego biskupa diecezjalnego.
 4. Fundacja pomaga także osobom korzystającym z innych źródeł pomocy, uzupełniając brakujące środki do godziwego studiowania i życia.
 5. Szerzenie ducha solidarności wśród członków Fundacji oraz pomoc w formacji chrześcijańskiej i społecznej nowych stypendystów przez starszych członków Fundacji jako wyraz wdzięczności Panu Bogu i świętemu Kościołowi rzymskokatolickiemu.
 6. Budowanie solidnych zasobów ludzkich, organizacyjnych, finansowych Fundacji, które pomogą jej w rozwoju i wypełnianiu misji.

III. Dziedziny objęte stypendiami

 • Teologia
 • Ekonomia
 • Dziennikarstwo
 • Architektura
 • Medycyna i farmacja
 • Psychologia
 • Prawo kanoniczne i świeckie
 • Filologia polska
 • Informatyka
 • Media (teatr, film, produkcja filmowa)
 • Języki obce (klerycy i księża)
 • Inne dziedziny nauki, w miarę posiadanych środków finansowych, zaproponowane przez Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.

IV. Fundusze

 1. Fundacja dysponuje środkami wymienionymi w Statucie.
 2. Fundacja respektuje wolę darczyńców i spadkodawców.

V. Stypendyści - wymagania

 1. Podstawą przyznawania i kontynuowania stypendium są:
 • Udokumentowana, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów, trudna sytuacja finansowa poświadczona przez duszpasterza. W wypadku młodzieży pochodzącej z domów dziecka, zwłaszcza prowadzonych przez Kościół Zarząd ustali wymagane zaświadczenia.
 • Wysoka średnia ocen (ustalona przez Zarząd)
 • Obowiązek dwukrotnego uczestniczenia w ciągu roku, w otwartych posiedzeniach Zarządu.
 • Praca na rzecz Fundacji wskazana przez Zarząd (korespondencja, pisanie sprawozdań z posiedzeń, pomoc w działaniach organizacyjnych Fundacji i innych).
 • Uczestnictwo w uroczystej Mszy św. inauguracyjnej z okazji uroczystości św. Jana Kantego.
 • Zaangażowanie czynne w duszpasterstwo akademickie potwierdzane przez właściwego duszpasterza.
 • Czas trwania studiów zgodny z ratio studiorum właściwym dla wybranego kierunku. W wypadkach losowych Zarząd rozpatrzy sprawę kontynuacji pomocy przez dłuższy czas.
 1. Wysokość stypendium zależy od faktycznej potrzeby stypendysty i jest corocznie ustalana przez Zarząd.
 2. Zachęca się stypendystów, po ukończeniu studiów, do pomocy w wykształceniu przynajmniej jednej osoby w ramach działalności Fundacji im. św. Jana Kantego w duchu chrześcijańskiej wdzięczności za otrzymaną od Fundacji pomoc.

VI. Członkowie Kapituły Fundacji

 1. Osoby, które identyfikują się z misją Fundacji im. św. Jana Kantego i wspierają ją finansowo mogą zostać przyjęte do Kapituły Fundacji. Przyjęcia do Kapituły Fundacji dokonuje Zarząd po uprzedniej rekomendacji dwóch Fundatorów lub członków Zarządu Fundacji. Kapituła pełni funkcję doradczą i inspirującą dla działania Fundacji.
 2. Fundacja ma prawo pozbawiania członkostwa w Kapitule Fundacji w przypadku bardzo poważnego naruszenia Statutu lub Regulaminu Fundacji, na pisemny wniosek przynajmniej 5 członków Zarządu. Decyzję podejmuje Zarząd w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu.

VII. Zarząd

 1. Organem Fundacji jest Zarząd, który składa się z nie więcej niż 13 osób w tym przewodniczącego.
 2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które pragną gorliwie pracować dla dobra Fundacji z pobudek religijnych i wdzięczności Panu Bogu za Jego miłość ku nam.
 3. Członków Zarządu wybierają i ustalają zwykłą większością głosów ich ilość Fundatorzy w głosowaniu z udziałem, co najmniej trzech czwartych uprawnionych do głosowania.
 4. Zarząd składa się, co najmniej z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 5. Przewodniczącym Zarządu jest zawsze osoba duchowna.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważający jest głos przewodniczącego.
 7. Zarząd pełni swe funkcje społecznie, chyba, że postanowi inaczej, o ile będzie to konieczne ze względu na zakres pracy i posiadane środki finansowe, przy czym łączne wynagrodzenie członków zarządu liczone z kosztami utrzymania Fundacji nie może przekroczyć 5% rocznego budżetu.
 8. Zarząd kieruje bieżącą pracą Fundacji.
 9. Fundację reprezentuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, a zobowiązania finansowe podpisuje jedna z tych osób i skarbnik.
 10. Kadencja Zarządu Fundacji wynosi pięć lat z możliwością wyboru na kolejne kadencje, nie więcej niż trzy. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to można ponownie wybrać do Zarządu po przerwie przynajmniej 3 lat.

VIII. Tryb działania Zarządu

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż: 7 kapłanów (w tym przewodniczącego) oraz 6 osób świeckich, wyznania rzymskokatolickiego, albo z zachowaniem odpowiedniej proporcji między duchownymi i świeckimi.
 2. Zarząd opracowuje budżet Fundacji.
 3. Propozycję budżetu przed głosowaniem otrzymuje na piśmie każdy z członków Zarządu wraz z kartą do głosowania, którą dostarcza osobiście bądź przesyła w określonym terminie na posiedzenie Zarządu.
 4. Budżet Fundacji jest zatwierdzany przez członków Zarządu zwykłą większością głosów i przesłany wszystkim członkom organów Fundacji lub Kapituły w celach informacyjnych.
 5. Zarząd prowadzi działalność gospodarczą w imieniu Fundacji.
 6. Wybór do Zarządu poprzedza zgłaszanie kandydatów przez członków Zarządu i Kapituły Fundacji.
 7. Zarząd spotyka się przynajmniej cztery razy do roku w terminach wcześniej ustalonych, w tym dwa razy na posiedzeniach otwartych.
 8. Z posiedzeń Zarządu zostaje sporządzany protokół, do którego wgląd mają: Fundatorzy, członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna i Kapituła Fundacji.
 9. Członkowie Zarządu na wniosek Przewodniczącego ustalają podział funkcji między sobą.
 10. Akceptacja poszczególnych przedsięwzięć Fundacji powinna być przegłosowana zwykłą większością głosów. Obecnych na posiedzeniu Zarządu powinna być przynajmniej połowa jego członków. Jeżeli zaistnieje równy podział głosów, głos przewodniczącego decyduje.

IX. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych na okres trzyletni przez Fundatorów. Przewodniczący ani członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia i nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyśl­nej. W razie wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej ma ona prawo kooptować nowych członków spośród sympatyków Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna:
  1. sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu, w tym w sprawach majątkowych,
  2. ma prawo żądać od Zarządu zwołania jego posiedzenia,
  3. składa ze swych czynności sprawozdania Fundatorom i Zarządowi,
  4. może wysyłać delegata na zebranie Zarządu, który ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym
 3. W razie stwierdzenia działalności na szkodę Fundacji ze strony członka Zarządu, Komisja Re­wizyjna informuje o tym Zarząd i Fundatorów.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
  1. zwołuje zebrania Komisji i przewodniczy im,
  2. inicjuje wszelkie działania Komisji zawarte w punktach 2,3,4.
 5. Komisja Rewizyjna winna rokrocznie kontrolować:
  1. sytuację majątkową Fundacji,
  2. działalność Zarządu Fundacji.

X. Beneficja dla Fundatorów, członków Zarządu i Kapituły Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej są następujące:

 1. świadomość religijna wypełniania misji wdzięczności Panu Bogu za otrzymane błogosławieństwa oraz przynależność do społeczności ludzi o chrześcijańskim sposobie życia.
 2. Udział w jednej Mszy św. w ciągu roku, celebrowanej w uroczystość św. Jana Kantego (lub w inny dzień wybrany przez Zarząd Fundacji) a sprawowanej za wszystkich zmarłych, którzy angażowali się w dzieło Fundacji aż do końca jej istnienia.
 3. Raz w ciągu roku w uroczystość św. Jana Kantego (lub w inny dzień wybrany przez Zarząd Fundacji) celebrowana Msza św. w intencji dobrodziejów Fundacji aż do końca jej istnienia.
 4. Raz w ciągu roku w uroczystość św. Jana Kantego (lub w inny dzień wybrany przez Zarząd Fundacji) celebrowana Msza św. o błogosławieństwo Boże dla działalności Fundacji aż do końca jej istnienia.
  ( Stypendia za te intencje powinny być ustalone według przyjętych norm i miejscowych zwyczajów przekazane kapłanowi za ich odprawienie)
  Pierwszeństwo odprawiania tych intencji mają kapłani z Zarządu Fundacji.
 5. Pomoc, w różnorakich trudnościach, jeżeli zajdzie taka potrzeba, osobom działającym na rzecz Fundacji, w sposób właściwy, łącznie z pomocą finansową, zgodnie z możliwościami i zasadami określonymi przez Zarząd Fundacji.
 6. Zachęca się utożsamiających się z misją Fundacji do wzajemnej pomocy i wspierania się w codziennych dziedzinach życia osobistego i zawodowego zgodnie z przyjętymi zasadami miłości i sprawiedliwości społecznej.
 7. Jeżeli Zarząd uzna za stosowne, Fundacja będzie dysponowała miejscem wiecznego spoczynku we wspólnym grobie na cmentarzu na Bielanach, zapewniając godziwą troskę o grobowiec Fundacji.

XI. Zakończenie lub zmiany w działalności Fundacji

 1. W razie niemożności realizowania celów Fundacji, Fundatorzy podejmą uchwałę większością trzech czwartych głosów zgodnie z Par. 21 Statutu Fundacji.